jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

In de afgelopen maanden heeft het OVZ-bestuur gewerkt aan een Verkiezingsmanifest met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit manifest heeft de titel “Samen aan de bak” gekregen en is te vinden op de OVZ-website. De kern van dit manifest is dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor de oplossing van de brede maatschappelijke problemen in de samenleving, want de overheid alleen kan deze niet oplossen. Deze benadering heet “Nieuw Rijnlands Model”.

Tijdens enkele OVZ-bijeenkomsten is dit manifest toegelicht en ook fysiek uitgereikt. Op jl. 25 oktober is dit manifest diepgaand besproken met de 30 grootste werkgevers van Zwijndrecht, in het bijzijn van onze burgemeester en enkele wethouders. Daar werd unaniem steun uitgesproken voor de insteek van het manifest.

Op jl. 4 november werd tijdens het Politiek Café dit manifest voorgelegd aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. Ook deze fractievoorzitters waren blij met de inhoud van het OVZ-manifest. Dat bleek tijdens de kort daarna gehouden raadsvergadering over de begroting 2022 toen meerdere keren door politici het OVZ-manifest werd aangehaald.

Inmiddels is het OVZ-bestuur druk in de weer met de follow up, waarbij de nadruk ligt op de relatie met het beroepsonderwijs en het begeleiden van mensen met een tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt naar een echte baan bij onze bedrijven. Met de directeur van VMBO Loket (Philip Lommers) is enkele keren gesproken en wordt geprobeerd om een imago-campagne te starten om de belangstelling voor de praktische beroepen te verhogen. Ook een intensivering van de Onderwijsroute (leerlingen bij bedrijven laten kijken) staat op het programma.

Het begeleiden van mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt naar een echte baan is een grote uitdaging, maar “no guts, no glory” luidt de uitspraak! Met de betreffende instanties wordt momenteel gesproken hoe we een aantal mensen kunnen oplijnen, die we als OVZ met een gerust hard kunnen introduceren bij bedrijven in Zwijndrecht. Dat wordt een intensief traject, maar de uitdaging is om op deze manier structureel als bedrijfsleven bij te dragen aan de oplossing van een structureel probleem in Zwijndrecht.

We zullen de leden regelmatig op de hoogte houden van het verloop van de beschreven werkzaamheden. Om te beginnen op 9 december bij de presentatie van de ambitieuze plannen van Blue Amigo op het voormalige Loveld/Schokbeton-terrein aan de Lindtsedijk.