Nieuws

Mooie terugblik op de eerste 12,5 jaar van de OVZ!

Erelid en oud-voorzitter Ton van Leeuwen heeft bij zijn afscheid als voorzitter bij het 12,5 jarig bestaan van de OVZ een mooi fotoverslag gemaakt. Ton van Leeuwen was vanaf de oprichting bestuurslid in totaal 13 jaar, waarvan 4 jaar als voorzitter en in 2003 benoemd tot erelid. 

Bij de laatste OVZ-bijeenkomst van februari 2020 jl. kwam een gedeelte van het fotoverslag nog voorbij en ter sprake. We willen dit fotoverslag en het verhaal van de historie van de OVZ graag met u delen.

Fotoverslag en Verhaal historie van Ton van Leeuwen

De problematiek van de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Zwijndrecht.

“Denken in termen van oplossingen en niet in termen van problemen”

 

Inleiding.

Overhandiging voorstel verbetering ontsluiting bedrijventerreinen OVZ en BIZAl een paar jaar wordt er tussen het bedrijfsleven en de lokale politiek een discussie gevoerd over de ontsluiting (richting A16) van de bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven (OVZ) signaleert een toenemende problematiek en doet voorstellen voor (deel)oplossingen, de politiek reageert in meerderheid hierop vooralsnog afwijzend, zonder met alternatieve oplossingen te komen. Een patstelling……

 

Een stukje historie.

Een terugblik over de afgelopen 60-70 jaar.

 • Historisch gezien beschikte Zwijndrecht over twee op- en afritten voor de A16. Afgezien van een aanpassing van deze afritten zijn er nog steeds dezelfde twee op- en afritten.
 • De industrie was destijds vooral gevestigd in Groote Lindt. De Geer bestond nog niet, evenmin als de bedrijventerreinen Molenvliet, Bakestein en Ter Steeghe.
 • Het aantal inwoners is in deze periode ongeveer verdrievoudigd en ook het aantal bedrijven is fors toegenomen.
 • Voor de industrie in Groote Lindt werd ooit een ontsluiting aangelegd (Burgemeester Van ’t Hoffweg met de “beroemde” blauwe Brug). De omvang van de aangelegd rotondes was speciaal afgestemd op het vervoer van vrachtverkeer met heipalen van het bedrijf Schokbeton.
 • In de 80’er jaren werd na een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen onder (politieke) druk besloten de Blauwe Brug af te sluiten voor afrijdend vrachtverkeer.
 • Veel later werd de Munnikensteeg (vroeger een smal weggetje dat via een onbewaakte spoorovergang van De Geer over het spoor naar Bakestein leidde) omgevormd tot een ontsluiting voor het toenemende bedrijfsleven (De Geer werd ontwikkeld). Echter, de breedte van de Munnikensteeg (en in het bijzonder de nauwe rotondes) veroorzaken behalve de gewenste snelheidsbeperking voor vrachtverkeer ook extra vervuiling en brandstofverbruik (in tegenstelling tot de rotondes in de Burgemeester Van ’t Hofweg).
 • Conclusie: het is logisch dat in de loop van de afgelopen 60-70 jaar door de sterke toename van het aantal inwoners en het aantal bedrijven (c.q. bedrijventerreinen) er infrastructureel problemen komen bij de ontsluiting van Zwijndrecht richting A16.

Dit nog afgezien van de ontwikkelingen in Hendrik Ido Ambacht, welke ook zijn invloed hebben op de gezamenlijke op- en afrit voor de A16 (Sandelingenknoop).

 

Wat zien we nu gebeuren?

 • Zeker tijdens de piekuren ontstaan bij de Sandelingenknoop (afrit A16 bij Bakestein) forse opstoppingen/files.
 • Vrachtverkeer gebruikt de route langs het station om van Groote Lindt naar de A16 te komen. Mede door de stoplichten veroorzaakt dit oponthoud. Een ongewenste ontwikkeling, zeker ook voor de leefbaarheid in de spoorzone.
 • Vrachtwagens negeren het afrijverbod op de Blauwe Brug. Een ongewenste situatie.
 • Een recente ongewenste ontwikkeling is het gebruik door vrachtwagens van de afrit Kerkweg op de Lindtsedijk.
 • Conclusie: een slechte ontwikkeling uit het oogpunt van leefbaarheid voor bewoners en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

 

Enkele ontwikkelingen.

Eerst enkele technische feiten:

 • De voortschrijdende techniek heeft geluidloos asfalt ontwikkeld (ligt inmiddels op de Burgemeester Van ’t Hoffweg en de Munnikensteeg), waardoor geluidshinder door vrachtverkeer aanmerkelijk verminderd wordt.
 • Technische ontwikkelingen op het gebied van brandstof en motoren hebben de uitstoot van schadelijke stoffen door vrachtauto’s aanmerkelijk verlaagd.

Begin 2018 is op verzoek van de OVZ besloten om een onderzoek (meting) te verrichten naar geluid en fijnstof op de kritieke punten (Burgemeester Van ’t Hoffweg en Munnikensteeg). Dit onderzoek is gebeurd in opdracht van de Gemeente Zwijndrecht en uitgevoerd in de loop van 2018. De uitkomsten zijn nog niet openbaar. De OVZ heeft met belangstelling kennisgenomen van de resultaten van een soortgelijk recent onderzoek in Alblasserdam, waarbij bleek dat de fijnstofoverlast binnen de officiële normen bleek te liggen (invloed nieuwe techniek?). De OVZ is dus erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek in Zwijndrecht.

De OVZ heeft begin 2018 gepleit voor het openstellen van de Blauwe Brug voor afrijdend vrachtverkeer (alleen tijdens piekuren en alleen voor vrachtverkeer richting Dordrecht-Breda).

Daarnaast heeft de OVZ in 2018 aan de Gemeente een plan overhandigd, dat ontworpen is door een van de OVZ leden (KWS Infra) en dat voorziet in een efficiënter gebruik van het bestaande viaduct over de A16 bij de Sandelingenknoop. Kern hiervan is de drie rijbanen van het viaduct geheel te gebruiken voor autoverkeer (maak van de derde strook een wisselstrook zoals bv. ook op de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel wordt toegepast) en voor het fietsverkeer een lichtere constructie naast/tegenaan het huidige viaduct aan te leggen. Dus een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur. Medewerking van in eerste instantie de Gemeente Hendrik Ido Ambacht is natuurlijk noodzakelijk en daarna van Rijkswaterstaat. De Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) staat hier achter en ook bestuurlijk lijkt er in Hendrik Ido Ambacht sympathie voor te bestaan (het is immers ook hun belang!).

Momenteel wordt druk gesproken over de Toekomstvisie Zwijndrecht. Een fors aantal woningen moet gebouwd worden en ook een groei in inwonertal van Zwijndrecht wordt voorzien. Dus….. onvermijdelijk extra verkeersdruk (niet alles is via openbaar vervoer op te lossen). In de gevoerde discussies is alleen door de OVZ aandacht gevraagd voor het feit om in de toekomstige scenario’s ook de ontsluiting mee te nemen.

 

De patstelling.

De door het bedrijfsleven gesignaleerde problematiek rondom de ontsluiting (die dus veel verder gaat dan alleen het gebied rond de Blauwe Brug) van Zwijndrecht en de voorgestelde (deel)oplossingen vinden vooralsnog weinig gehoor bij de lokale politiek. Bestuurlijk hakt men ook nog geen knoop door. Alternatieven worden door (klagende) bewoners en Raadsfracties niet aangeboden.

Zwijndrecht (woongebieden en bedrijventerreinen) ligt zoals het ligt en de A16 ligt waar hij ligt. Binnen dat kader moet er een oplossing komen.

Conclusie: er is sprake van een patstelling.

 

Een aanbod van het bedrijfsleven.

Aangezien de problematiek van de ontsluiting niet wordt tegengesproken, maar ambtelijk/politiek vooralsnog ook geen oplossende maatregelen in het vooruitzicht worden gesteld, wil de OVZ in samenwerking met de BIZ Groote Lindt het volgende voorstel doen om de patstelling te verbreken:

 1. Stel de Blauwe Brug voor een vast te stellen proefperiode open voor afrijdend vrachtverkeer, alleen voor verkeer richting Dordrecht-Breda en alleen tussen 7.00 en 19.00 uur en niet tijdens het weekend/feestdagen.
 2. Rijkswaterstaat (of de Gemeente?) verzoeken duidelijke en simpele bewegwijzering hiervoor te verzorgen op enkele kruispunten (4 of 5 punten) op de Lindtsedijk. Plus aanduidingen in de bebouwde kom bij sluiproutes voor “alleen bestemmingsverkeer”.
 3. Het bedrijfsleven verplicht zich om vertrekkende chauffeurs actief te informeren over het gezamenlijke beleid in Zwijndrecht om het vrachtverkeer gecoördineerd te verdelen over de verschillende verbindingsroutes richting A16. Flyers in meerdere talen dienen hiervoor ontworpen te worden. Zo mogelijk ook aankomende chauffeurs vooraf over aanrijroute via Munnikensteeg informeren (in een aantal gevallen worden dezelfde chauffeurs door hun opdrachtgever naar Zwijndrecht gestuurd; dit werkt dan in ons voordeel).
 4. Na instelling van deze maatregel een periode van versterkte handhaving houden (ter ondersteuning).
 5. De afrit Kerkweg afsluiten voor vrachtverkeer (behalve bestemmingsverkeer, bv. voor bevoorrading winkels).
 6. Na instelling van deze maatregel een verkeerstelling laten houden om het effect te meten.
 7. Na het aflopen van de proefperiode de uitkomsten evalueren.

Iemand zei laatst dat hij een lokale politicus had horen zeggen “Ik ben de politiek ingegaan om zaken op te lossen, die niet vanzelf gaan”.

 

Zwijndrecht, augustus 2019.

 

Ondernemersvereniging Zwijndrecht                           BIZ Groote Lindt

 

Gerard Vaandrager (Voorzitter)                         John van Belle (Voorzitter)

 

OVZ ondersteunt Samen Bereikbaar

Samen Bereikbaar is het initiatief om praktische aanpakken te stimuleren om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

OVZ is ambassadeur van dit initiatief. Wij wijzen u graag op onderstaande actie waaraan u kunt meedoen.

 

1. Reizigersonderzoek in regio Drechtsteden, Gorinchem en Ridderkerk (langs de A15) is op zoek naar deelnemers

Om effectieve maatregelen te ontwikkelen voor de bereikbaarheid van de A15, wordt er momenteel een onderzoek uitgevoerd naar ‘reisgedrag’. 

Wij vragen uw hulp om dit onderzoek te verspreiden onder uw medewerkers, zodat er zoveel mogelijk mensen de app downloaden en aan zetten. 

Werknemers doen enkele weken mee, anoniem. Met de inzichten kan de Verkeersonderneming maatregelen ontwikkelen om de bereikbaarheid te verbeteren op de A15.

Deelnemers verdienen na afloop een Bol.com bon t.w.v. 5 euro. Je kunt starten van 2 t/m 29 september!

Zie: https://samenbereikbaar.nl/project/reizigersonderzoek-in-regio-drechtsteden-gorinchem-en-ridderkerk/

 

2. Probeeraanbod openbaar vervoer

De MRDH heeft een ov probeeraanbod ontwikkeld. Medewerkers die wonen en/of werken in MRDH gebied kunnen hier gebruik van maken.  Wil je het ov onder je medewerkers stimuleren? Meld je dan aan. Een medewerker kan 2x4 weken gebruik maken van de pas. Door het uit te proberen, is onze ervaring, wordt er na de probeerpas vaker gebruik gemaakt van het ov. Ook is er een promotiepakket te bestellen.

Zie: https://samenbereikbaar.nl/project/2-x-4-weken-het-ov-proberen-met-de-probeerpas/ 

 

3. Advies verduurzamen van het wagenpark

Tot december kunnen bedrijven gratis advies ontvangen door een expert op het gebied van het verduurzamen van het wagenpark. Bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch en waterstof.

Zie: https://samenbereikbaar.nl/tools/elektrisch-vervoer-stimuleren/ 

 

4. Campagne “love to ride” | fiets naar je werk maand 

Momenteel doen er 19 organisaties mee in ons gebied en ruim 160 medewerkers. Afgelopen maandag zijn de eerste weekprijzenbekend gemaakt. Medewerkers kunnen nog steeds meedoen en prijzen winnen! 

Voor meer informatie: https://samenbereikbaar.nl/project/love-to-ride/ 

De eerste prijswinnaars: https://samenbereikbaar.nl/news/love-to-ride-prijswinnaars-week-1/ 

 

De Regelrechter

Een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om -in het kader van een pilot- een civiel geschil aan de Rotterdamse Regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse Regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.


Vrijwillig

Het is niet verplicht om aan de pilot deel te nemen. Alleen als beide partijen dat willen, wordt de regelrechter ingeschakeld. Het voordeel van de regelrechter is dat het gesprek op korte termijn kan plaatsvinden en dat het griffierecht voor particulieren € 39,50 per partij is. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger.


Goed gesprek

Tijdens het gesprek vraagt de regelrechter u om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er volgens u moet gebeuren. De regelrechter onderzoekt of u er samen met de andere partij uit kunt komen en geeft daarbij zo nodig advies. U hoeft zelf geen juridische kennis te hebben. De regelrechter zorgt ervoor dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast als partijen met elkaar afspraken maken over een oplossing. Wanneer er door partijen zelf geen oplossing wordt gevonden, neemt de regelrechter een beslissing.


Welke zaken behandelt de regelrechter?

De regelrechter behandelt geschillen die gaan over arbeid (ook re-integratiezaken en ontslagkwesties), huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies. Bestuurszaken en de meeste familiezaken worden niet door de regelrechter behandeld. Er zijn nog meer soorten zaken die worden behandeld. Daarover kunt u meer uitleg krijgen als u contact opneemt met het bureau van de regelrechter.


Voorwaarden

De Rotterdamse Regelrechter is op dit moment een proef en daarom gelden er bepaalde voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te kunnen maken:

 1.  Arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies kunnen door de regelrechter behandeld worden. Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken kunnen niet in het kader van dit project worden voorgelegd. De rechtbank beslist of uw zaak in behandeling wordt genomen in het kader van deze pilot.
 2. U bent bereid tot een goed gesprek en u staat open voor een praktische oplossing van het conflict.
 3. Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de regelrechter-formule vindt. Daarom stellen wij u na afloop enkele vragen. Uiteraard is uw privacy daarbij gegarandeerd.

Geïnteresseerd?

Wilt u weten of de regelrechter uw geschil kan behandelen? Kijk dan op www.rechtbankrotterdam.nl onder regels en procedures.
U kunt ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met het bureau van de regelrechter: 088 - 361 19 61.

Download PowerPoint presentatie

Enquête 2018

Jaarlijks wordt een vragenlijst rondgestuurd onder de Zwijndrechtse ondernemers.

Klik op onderstaande link voor de resultaten van de jaarlijkse enquête over hoe het Zwijndrechts bedrijfsleven het in 2018 economisch gedaan heeft.

 

Enquête