Nieuws

Prioriteiten wensen bedrijfsleven richting gemeente/politiek

Zwijndrecht, januari 2018.

ONTSLUITING BEDRIJVENTERREINEN NAAR A 16

Voor het bedrijfsleven in Zwijndrecht is het van groot belang dat de lokale bedrijventerreinen een goede ontsluiting hebben naar de snelweg A 16. Op dit moment is er een veel te grote concentratie op de ontsluiting via de Munnikensteeg/viaduct Bakestein (Sandelingenknoop).

 • De afrit van de “Blauwe Brug” (ooit speciaal aangelegd ter ontsluiting van bedrijventerrein Groote Lindt) moet voor vrachtverkeer richting Dordrecht/Breda gedurende piekuren weer opengesteld worden voor vrachtverkeer.
 • De Munnikensteeg moet qua inrichting (rotondes) aangepast worden voor het vrachtverkeer (dus actie richting Waterschap).
 • Samen met de Gemeente Hendrik Ido Ambacht moet er scherp op worden toegezien dat de door het Rijk toegezegde aanpassing van de Sandelingenknoop ook daadwerkelijk in 2018 uitgevoerd wordt. (Deze aanpassing zal het
  congestieprobleem slechts zeer ten dele oplossen).

SNELLERE ONTWIKKELING BRAAKLIGGENDE BEDRIJVENTERREINEN

In januari 2017 concludeerde de Gemeente dat de bij vergunningverlening de dienstverlening soms stroef verloopt. Die constatering wordt helaas nog steeds gedeeld door het bedrijfsleven.
Een feit is dat meerdere bedrijventerreinen al vele jaren braak liggen (incl. locaties voor herontwikkeling), ondanks plannen vanuit het bedrijfsleven.

 • Er leeft een breed gedragen onvrede over het gebrek aan communicatie en meedenken op ambtelijk niveau.
 • Soms wordt er “concurrentie” tussen de diverse afdelingen ervaren.
 • Een sterkere sturing op bestuurlijk niveau is absoluut noodzakelijk.

EEN AMBITIEUZERE AANPAK VAN DE AANLEG VAN DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR

In Nederland is destijds het aanleggen/aanbieden van glasvezel overgelaten aan de vrije markt. Met de kennis van nu blijkt dat een historische fout te zijn geweest. Net als gas, water en stroom is de digitale infrastructuur inmiddels een basisvoorziening. Een optimale digitale infrastructuur is vanuit toekomstig perspectief cruciaal voor het bestaande en aan te trekken bedrijfsleven.

 • Van de Gemeente Zwijndrecht wordt een ambitieuzere houding verwacht bij het voltooien van de glasvezeldekking op de bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven speelt uitdrukkelijk ook een rol hierbij.

“TROTS OP ZWIJNDRECHT”

De uitstraling van een gemeente is indirect ook van invloed op het vestigingsklimaat en de leefomgeving (“het oog wil ook wat……”).

 • De slechte staat van het openbaar groen is al geruime tijd een veelgehoorde klacht. Mooie bedrijventerreinen (en ook woonwijken) krijgen hierdoor een ongewenste negatieve uitstraling.
 • Het mooiste stukje Zwijndrecht (“Waterfront” / omgeving Veerplein) is al jaren lang voor een groot deel niet meer dan een parkeerplaats voor auto’s en sleepboten. Daar past een veel hoger ambitieniveau.
 • De Drechtsteden regio is landelijk een pilot regio voor de energietransitie. De Gemeente Zwijndrecht zou zich actiever moeten profileren met een ambitie om vorm te geven aan deze koplopers rol.

TE HOGE GEMEENTELIJKE TARIEVEN

De ten opzichte van de omliggende gemeenten hoge gemeentelijke belastingen (de verschillen zijn relatief groot) maken Zwijndrecht minder aantrekkelijk als vestigingsplaats.

 • - Van de Gemeente wordt een duidelijke en concrete aanpak verwacht op het gebied van verhoging van de inkomsten (bedrijventerreinen ontwikkelen!) of verlaging van de uitgaven (regionale samenwerking?) om de uiteindelijke lastendruk te verwezenlijken.

 RODE DRAAD:
EEN ABSOLUTE NOODZAAK VOOR EEN HOGER
AMBITIENIVEAU

 

Bij de samenstelling van deze prioriteiten is bewust afgezien van onderwerpen, die alleen op overkoepelend regionaal niveau aangepakt dienen te worden (b.v. onderwijs en arbeidsmarkt, filevorming A16-A15-N3, veilig spoorvervoer).